Правила прийому

І. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Чорноострівського професійного аграрного ліцею (далі – Правила прийому) є обов’язковими.

1.2. До закладів професійної (професійно-технічної) освіти приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання до Чорноострівського професійного аграрного ліцею осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця,  здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у ліцеї відповідно до чинного законодавства України .

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Чорноострівського професійного аграрного ліцею .

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Чорноострівського професійного аграрного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом  громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок місцевого бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також професійне (професійно – технічне) навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Чорноострівського професійного аграрного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Чорноострівського професійного аграрного ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Чорноострівського професійного аграрного ліцею розробляються на календарний рік відповідно до законодавства України, затверджуються директором закладу освіти за погодженням з Департаментом освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, не пізніше 1 грудня поточного року, та вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;
 • визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до закладу освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Чорноострівського професійного аграрного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, вебсайті і обумовлюють:

 • перелік професій згідно з отриманою ліцензією
 • прийом здійснюється на базі базової загальної середньої освіти:
 • «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії А1, А2), водій автотранспортних засобів (категорія «С»)»,
 • «Кухар. Кулінар борошняних виробів. Адміністратор»,
 • прийом здійснюється на професійне (професійно-технічне) навчання:
 • «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії А1, А2, В1).
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • плановані обсяги прийому, строк навчання за професіями;
 • форми та ступеневість навчання;
 • обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;
 • перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань, умінь та навичок;
 • порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
 • порядок проходження медичного огляду вступників до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Прийом на навчання до Чорноострівського професійного аграрного ліцею здійснюється з 01.06.2024 по 26.08.2024 року.

ІІІ. Порядок прийому заяв та документів для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

 • паперовій формі (особисто);
 • електронній формі (через електронний кабінет).

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3 ×4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);
 • копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

При приймальній комісії на період вступної кампанії створюється консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Чорноострівського професійного аграрного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди.

4.2. Вступні випробування проводяться згідно графіка, затвердженого керівником Чорноострівського професійного аграрного ліцею, але не пізніше ніж за 15 днів до початку занять.

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):

 • у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до Чорноострівського професійного аграрного ліцею проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;
 • вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання;
 • заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Чорноострівського професійного аграрного ліцею за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Чорноострівського професійного аграрного ліцею здійснюється наказом керівника.

5.6. Зарахування до Чорноострівського професійного аграрного ліцею  на навчання за рахунок місцевого бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

ІV. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Чорноострівського професійного аграрного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій Чорноострівський професійний аграрний ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до Чорноострівського професійного аграрного ліцею здійснюється Міністерством освітт і науки України та Департаментом освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації.

ДОДАТОК 1

До Правил прийому

Перелік професій та плановий обсяг прийому за регіональним замовленням на підготовку робітничих кадрів до Чорноострівського ПАЛ у 2024-2025 навчальному році

Програма навчання Назва професій Код професії за державним класифікатором

ДК 003:2010

Термін навчання Обсяги регіонального замовлення
Всього в тому числі
На базі                     9 кл. На базі                11 кл.
СПТУ Кухар.

Кулінар борошняних виробів

Адміністратор

5122

7412

 

4222

3 роки 23 23
СПТУ Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії А1,А2),

водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

7233

 

 

 

8331

 

 

8322

 

 

3 роки 46 46
Разом 69 69